Tilrettelegging av eksamen

Innhold

Til foreldre/foresatte til elever på 10.trinn. Informasjon om mulighet for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Forskrift til opplæringsloven § 3–29 sier følgende: “Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.

Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.

Rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar. Avgjerda til rektor er eit enkeltvedtak som kan påklagast til statsforvaltaren. Rektor kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. Særskild tilrettelegging av eksamen krev ikkje vedtak om spesialundervisning.”

Det vil kun være enkelte elever som har krav på en form for tilrettelegging jf. Forskrift til opplæringsloven § 3–29, og i all hovedsak kun i forbindelse med skriftlig eksamen. Særskilt tilrettelegging til eksamen skal avhjelpe sykdom (f.eks. allergi) eller funksjonsnedsettelse, men ikke manglende kompetanse i fag.

De mest aktuelle formene for tilrettelegging vil være å få en time ekstra tid, og få lest opp eksamensoppgavene for seg, å få bruke “tale-til-tekst-program” eller å få oppgavene på tegnspråk eller punktskrift.

En evt. søknad om tilrettelegging av eksamen må gjøres skriftlig - Søknad om tilrettelegging av eksamen. Frist for å søke: fredag 31.03 (uke 13)

I søknaden må det stå konkret hvilke tilrettelegginger det søkes om, samt på hvilket grunnlag det søkes.

Mvh
Terje Berglie
rektor

Til toppen